Kursverksamhet

Tomas Thulin arbetar som föreläsare för EGA och Svenska Byggingenjörers Riksförbund.


Tomas Thulin genomför även företagsanpassade kurser efter förfrågan.

För mer information om respektive kurs, hänvisas till EGA resp SBR enligt länkar här till vänster.


Nedanstående kurser pågår förnärvarande.

AMA AF 21

Endagskurs - kursarrangör: EGA + samarbete med SBR

Tomas Thulin har medverkat till revideringen av AMA AF 07 till AMA AF 12 respektive AMA AF 21.

Lär dig mer om AMA AF 21 med tillhörande Råd och anvisningar. Den komplett reviderade nya utgåvan är anpassad till såväl AB 04 som ABT 06.

Grunden för ett bra avtal skapas med de administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlaget som beställaren inkluderar i materialet till anbudsgivaren. AMA AF 21 tjänar som underlag vid upprättande av Administrativa Föreskrifter för entreprenader inom byggsektorn.

AMA Hus 21

Endagskurs - kursarrangör: EGA

Tomas Thulin har varit med och tagit fram AMA Hus gereration från AMA Hus 98 till AMA Hus 18 och har därför ett gediget kunnande i allt som rör ämnet. Du lär dig hur AMA-systemet fungerar och hur du själv kan arbeta med AMA Hus 21.
Historik och bakgrund till AMA Hus.
Hur upprättas tekniska beskrivningar och mängdförteckningar.
Hur fungerar olika handlingar tillsammans i förfrågningsunderlaget samt kopplingen mellan AMA Hus gentemot AB/ABT, AMA AF och lagstiftningen.
Beskrivning av uppbyggnaden i AMA Hus 18 och RA Hus 18 samt strukturen i AMA Hus 18 och kodsystemet BSAB 96.

Entreprenadbesiktning

Tvådagars kus - kursarrangör: EGA

Den första kursdagen håller en jurist. Den andra dagen föreläser Tomas Thulin.

I denna kurs tar vi upp frågor kring entreprenadbesiktningens planering och genomförande – perfekt för dig som vill ha en praktisk vägledning från kallelse till utlåtande. Den vänder sig i första hand till dig som är besiktningsman eller beställare.

I kursen får du bl a arbeta med praktiska exempel och dessutom får du tips på checklistor och mallar för utlåtande, m m. Tack vare att kursen är teknikneutral får du ut mycket av den oavsett om du sysslar med Bygg, VVS, El eller Anläggning. Förutom fackkunskap inom ditt teknikområde är det bra om du har grundläggande kunskaper i AB & ABT, gärna från EGA:s kurs Entreprenadbesiktning – juridik.

Entreprenadbesiktning Steg 1 - Grundutbildning

Tvådagars kurs - kursarrangör: SBR

Steg 1 utbildningen genomförs med två föreläsare, en jurist och Tomas Thulin.

SBRs kurser i entreprenadbesiktning vänder sig till beställare, entreprenörer, bygg- såväl som till installationsbesiktningsmän, bitr. besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med besiktning av entreprenader. Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. Denna kurs är den första av två steg.

Steg 1 omfattar både juridik (AB, ABT, ABK, ABS, konsument-tjänstlagen och avtalslagen) och metodik. Vi går igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtanden och bilagor m m.

Entreprenadbesiktning 2 - Praktik

Endagskurs - kursarrangör: SBR
Kursen genomförs av Tomas Thulin.


Denna kurs är den andra av två steg för att bli besiktningsman för entreprenader. Inför kursen får deltagarna övningsuppgifter för att förbereda sig för kursen genom självstudier.
Självstudiematerialet går ut på att upprätta besiktningsutlåtande efter entreprenadhandlingar från ett faktiskt projekt samt därtill hörande övningsfrågor.
Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt övningsuppgiften, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken kring entreprenadbesiktning samt en genomgång av SS-EN ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) inför tentamen.

Entreprenadbesiktningsymposium för certifierade och godkända besiktningsmän, SBR

Symposium - 2 dagar - kursarrangör: SBR

Föreläsare: Tomas Thulin resp jurist från Foyen Advokatfirma.


Certifierade och godkända besiktningsmän skall delta i ett tvådagarssymposium vartannat år för att uppfylla kraven.
Symposierna omfattar bl a:
Fördjupning av regelverken för entreprenadbesiktning enligt föreskrifterna i AB, ABT samt ABS.
Redovisning och diskussioner kring nya domar inom entreprenad.
Nyheter i lagstiftning, m.m.